X
Animanie

PROGRAMY PRO ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2019/20

Kontaktní osoba, přihlašování na programy: Vít Voráček (voracek@animanie.cz, tel. 601 565 743)

Cena programu filmová výchova:
60,- za žáka
příp. 1500,- za třídu
(v případě financování školou)

Cena programu praktická animace:
85,- za žáka
příp. 2000,- za třídu
(v případě financování školou)

I STUPEŇ FILM HROU

časová dotace: 3 vyučovací hodiny

NEBOJ SE, NEJSI SÁM [DETAIL]

cílová skupina: 2. – 5. ročník ZŠ

ZTRACENÝ A NALEZENÝ [DETAIL]

cílová skupina: 3. – 5. ročník ZŠ

KOUZELNÝ DĚDEČEK [DETAIL]

cílová skupina: 1. – 3. ročník ZŠ

KLASICKÉ POHÁDKY [DETAIL]

cílová skupina: 1. – 3. ročník ZŠ

NENÍ LEV JAKO LEV ANEB SYMBOLY NAŠÍ VLASTI [DETAIL]

cílová skupina: 4. ročník ZŠ

REKLAMA A JEJÍ VLIV [DETAIL]

cílová skupina: 2. – 5. ročník ZŠ

PLODY POD LUPOU [DETAIL]

cílová skupina: 5. – 6. ročník

I STUPEŇ PRAKTICKÁ ANIMACE

časová dotace: 4 vyučovací hodiny

ANIMUJEME KLASICKÉ POHÁDKY [DETAIL]

cílová skupina: 1. – 4. ročník ZŠ

ANIMUJEME MODERNÍ POHÁDKY [DETAIL]

cílová skupina: 3. – 5. ročník ZŠ

STARÉ POVĚSTI ČESKÉ [DETAIL]

cílová skupina: 3. – 5. ročník ZŠ

STARÉ ŘECKE BÁJE A POVĚSTI [DETAIL]

cílová skupina: 4. – 5. ročník ZŠ

PLZEŇSKÉ POVĚSTI [DETAIL]

cílová skupina: 4. – 5. ročník ZŠ

ZAHRADA [DETAIL]

cílová skupina: 4. – 5. ROČNÍK ZŠ

CIRKUS [DETAIL]

cílová skupina: 3. – 5. ročník ZŠ

JAK A CO SI POVÍDAJÍ ROSTLINY? [DETAIL]

cílová skupina: 1. – 2. ročník ZŠ

ANIMUJEME REKLAMU [DETAIL]

cílová skupina: 4. – 5. ročník ZŠ

ANIMUJEME HUDBU [DETAIL]

cílová skupina: 4. – 5. ročník ZŠ

GRAMATIKA OBRAZEM [DETAIL]

cílová skupina: 4. – 5. ročník ZŠ

MALÁ – ANIMOVANÝ DOKUMENT [DETAIL]

cílová skupina: 3. – 5. ročník ZŠ

II STUPEŇ PRAKTICKÁ ANIMACE

časová dotace: 4 vyučovací hodiny

MUSÍ TO BÝT O NĚČEM? ANEB ABSTRAKCE VE FILMU [DETAIL]

cílová skupina: 6. – 9. ročník ZŠ

PLZEŇSKÉ OSOBNOSTI [DETAIL]

cílová skupina: …

VIDEOKLIP DLE VLASTNÍHO VÝBĚRU [DETAIL]

cílová skupina: 6. – 8. ročník ZŠ

REKLAMA A JEJÍ VLIV II [DETAIL]

cílová skupina: 6. – 9. ročník ZŠ

ANIMOVANÝ SLOVNÍK [DETAIL]

cílová skupina: 6. – 9. ročník ZŠ, střední škola

KOMIKS – FILM NA PAPÍŘE [DETAIL]

cílová skupina: 7. – 9. ročník ZŠ, střední škola

ŽÁNRY VE FILMU [DETAIL]

cílová skupina: 5. – 9. ročník ZŠ, střední škola

SCI-FI [DETAIL]

cílová skupina: 6. – 9. ročník ZŠ, střední škola


I STUPEŇ FILM HROU

NEBOJ SE, NEJSI SÁM

Pomocí filmového příběhu o chlapci, který se přistěhoval na venkov a nemá kamarády, pracujeme s tématy jinakosti, zařazení do kolektivu, schopnosti týmové spolupráce, přátelství a vzájemné tolerance. Důraz klademe na vlastní pocity a zážitky. Během programu je možné nahlédnout sociální klima třídy. V rámci práce s příběhem rozvíjíme schopnosti obrazového vyjádření a zpětného čtení obrazu a zároveň schopnost formulovat vlastní myšlenky. Trénujeme pozorovací schopnosti, soustředění na detaily příběhu a sledování posloupnosti a logiky děje jako základní schopnosti analýzy filmu.
cílová skupina: 2. – 5. ročník ZŠ
průřezová témata RVP: Jazyk a jazyková komunikace, Umění a kultura, osobnostní a sociální, filmová výchova
metody a postupy: práce s filmovým příběhem (téma přátelství a jinakosti), obrazové vyjádření animovaného filmu, dramatické hra
motivační video: Psí historie, režie Břetislav Pojar
časová dotace: 3 vyučovací hodiny

ZTRACENÝ A NALEZENÝ

Program navazuje na program Neboj se, nejsi sám. Pomocí filmového příběhu o chlapci a jeho nezvaném návštěvníkovi rozšiřujeme téma jinakosti, přátelství a vzájemné tolerance. Téma nezvaného návštěvníka rezonuje se současným problémem migrace. Po dohodě s vyučujícím můžeme pracovat se základními otázkami problematiky migrace.
cílová skupina: 3. – 5. ročník ZŠ
průřezová témata RVP: Jazyk a jazyková komunikace, Umění a kultura, Člověk a jeho svět, osobnostní a sociální, filmová výchova
metody a postupy: práce s filmovým příběhem (téma přátelství a jinakosti), dramatická hra
motivační video: Ztracený a nalezený (Lost and found) režie: Phill Hunt, na motivy knihy Olivera Jefferse
časová dotace: 3 vyučovací hodiny

KOUZELNÝ DĚDEČEK

Na základě tří krátkých příběhů Jak chtěla blecha být včelou, Jak chtěla želva být nejrychlejší, Jak chtěl pudlík být lvem konfrontujeme plnění možných a nemožných přání, program vede k sebepoznávání a sebehodnocení, hledání svého místa v rodině, ve skupině, ve světě a v životě. Zároveň rozvíjí schopnosti komunikace a kooperace ve skupině a schopnost formulovat myšlenku a svůj názor.
cílová skupina: 1. – 3. ročník ZŠ
průřezová témata RVP: osobnostní a sociální výchova, mediální výchova
metody a postupy: práce s filmovým příběhem, témata seberealizace, sebepoznání, dramatické hra
motivační video: seriál ČT Doktor Animo (3 příběhy), výtvarník a režie Pavel Koutský
časová dotace: 3 vyučovací hodiny

KLASICKÉ POHÁDKY

Vycházíme z klasické pohádky – Perníková chaloupka – a jejích různých variant, na kterých sledujeme časovou posloupnost, logiku děje, prostředí, postavy a jejich charakteristiku i vztahy. Porovnání různých zpracování vede k nahlédnutí do rozmanitosti vidění světa a podporuje tak vzájemnou toleranci.
cílová skupina: 1. – 2. ročník ZŠ
průřezová témata RVP: Jazyk a jazyková komunikace, Umění a kultura, mediální a filmová výchova
metody a postupy: žánr pohádka, práce s příběhem, dramatické hra
motivační video: Perníková chaloupka, režie B. Pojar, loutky J.Trnka; seriál ČT Do Pohádky, režie Pavel Koutský (díl Perníková chaloupka)
časová dotace: 3 vyučovací hodiny

NENÍ LEV JAKO LEV ANEB SYMBOLY NAŠÍ VLASTI

Žáci se seznámí se základy heraldiky a podobou našich státních znaků. V kresleném filmu Bruncvík se dozvědí o legendě vážící se k českému symbolu a o proměnách, které prodělal. Na základě seznámení se vývojem výtvarné stylizace figury lva a slohových proměn štítu vytvoří svou podobu českého znaku. Program podporuje naplnění očekávaných výstupů z RVP: „žák rozlišuje … symboly našeho státu a jejich význam…“
cílová skupina: 4. ročník ZŠ
průřezová témata RVP: Výchova v myšlení v evropských a globálních souvislostech, Člověk a společnost, Umění a kultura, mediální a filmová výchova
metody a postupy: práce se symboly, interpretace vztahů mediálního sdělení a reality
motivační video: Bruncvík a lev, seriál Dějiny udatného národa českého, výtvarník a režie Pavel Koutský
časová dotace: 3 vyučovací hodiny

REKLAMA A JEJÍ VLIV

Prostřednictvím krátkých animovaných reklam si ukážeme, jak moc nás mohou audiovizuání média ovlivňovat. Děti si ujasní, co je to vlastně reklama, jaké jsou její druhy a k čemu slouží, jaké prostředky využívá. Cílem je, aby žák uvažoval o pravdivosti informací uvedených v reklamě.
cílová skupina: 2. – 5. ročník ZŠ
průřezová témata RVP: Člověk a jeho svět, Umění a kultura, mediální a filmová výchova
metody a postupy: práce s filmovými ukázkami, dramatické hra
motivační video: ukázky televizních reklam
časová dotace: 3 vyučovací hodiny

PLODY POD MIKROSKOPEM

V úvodním výkladu zazní informace o anatomii plodů a semen rostlin a způsobu jejich šíření. Studiem těchto rostlinných diaspor pod mikroskopem a mikroskopických snímků si ověří získané poznatky a využijí je ve výtvarném zpracování tématu. Výstupem má být série obrazů, které budou pomocí příběhu, či obrazné metafory vysvětlovat základní způsoby šíření semen.
cílová skupina: 4. – 5. ročník ZŠ
průřezová témata RVP: Člověk a příroda, Jazyk a jazyková komunikace, enviromentání výchova, mediální a filmová výchova
metody a postupy: práce s mikroskopem, výtvarná realizace
motivační video: Microkosmos
časová dotace: 3 vyučovací hodiny

I STUPEŇ PRAKTICKÁ ANIMACE

ANIMUJEME KLASICKÉ POHÁDKY

Program navazuje na FH Do pohádky, ale může být také samostatně. Na základě pochopení principu příběhu známé klasické pohádky a jeho variant vedeme ke schopnosti tvořit scénář. Pomocí obrazového vyjádření rozkreslíme některé části jako storyboard. Naučíme se vytvářet kreslené ploškové loutky a oživit je pomocí animace. Součástí programu je práce s technikou (stativ, světlo, digitální fotoaparát a počítač)
cílová skupina: 1. – 4. ročník ZŠ
průřezová témata RVP: : Jazyk a jazyková komunikace, Umění a kultura, Mediální a filmová výchova
metody a postupy: práce s příběhem, výtvarná realizace ploškové (papírkové) loutky, animace
časová dotace: 4 vyučovací hodiny

ANIMUJEME MODERNÍ POHÁDKY

V rámci programu srovnáme pojetí moderní pohádky Miloše Macourka jako literární předlohy a animovaného filmu mistrů české animace. Srovnávání literárního textu a a obrazového vyjádření animovaného filmu pomáhám proniknout do tajů filmové řeči. Příběh je inspirací pro výtvarné zpracování technikou rozpíjení tušové kaňky a její dokreslení dle vlastní fantazie. Pomocí principu animace vytvoříme krátký kreslený animovaný film.
cílová skupina: 3. – 5. ročník ZŠ
průřezová témata RVP: Jazyk a jazyková komunikace, Umění a kultura, Mediální a filmová výchova
metody a postupy: žánr pohádka moderní, práce s textem Miloše Macourka a filmovým obrazem, výtvarná realizace kreslené animace
časová dotace: 4 vyučovací hodiny

STARÉ POVĚSTI ČESKÉ

Na základě rozboru textu jedné z českých pověstí pracujeme s příběhem a jeho souvislostmi (postavy a jejich charakteristika, vztahy, prostředí a klíčové body příběhu). Pomocí dramatizace příběhu formou živých obrazů přibližujeme schopnost vyjádřit děj obrazem, porozumět obrazovému vyjádření. Seznámení s kresleným scénářem k filmu zakreslením jednotlivých klíčových bodů příběhů, výroba plošné loutky jednotlivých postav a oživení – rozpohybování obrazů technikou ploškové animace.
cílová skupina: 3. – 5. ročník ZŠ
průřezová témata RVP: Jazyk a jazyková komunikace, Umění a kultura, Mediální a filmová výchova
metody a postupy: práce se zjednodušeným textem, výtvarná realizace ploškové (papírkové) loutky, animace
motivační video: Dějiny udatného národa českého Pavel Koutský (díl Báje)
časová dotace: 4 vyučovací hodiny

STARÉ ŘECKE BÁJE A POVĚSTI

Příběhy hrdinů a báje o bozích z pera Eduarda Petišky jsou základem pro rozbor textu. Charakteristika postav a prostředí dokreslují klíčové situace příběhu. Pochopení stavby příběhu slouží jako základ pro tvorbu jednoduchého scénáře. Převedení scénáře do obrazového vyjádření vysvětlíme princip storyboardu jako součásti přípravy animovaného filmu. Následuje výtvarná realizace reliéfní plastelínové loutky a pozadí a samotné kouzlo oživení- animace.
cílová skupina: 4. – 5. ročník ZŠ
průřezová témata RVP: Jazyk a jazyková komunikace, Umění a kultura, Mediální a filmová výchova
metody a postupy: práce s literárním textem, výtvarná realizace reliéfní loutky (plastelína), animace
časová dotace: 4 vyučovací hodiny

PLZEŇSKÉ POVĚSTI

Studenti Fakulty umění a designu Ladislava Sutnara ZČU vytvořili sérii komiksových příběhů pověstí z Plzně a plzeňského kraje. Pomocí těchto komiksových zpracování seznámíme děti s nejznámějšími postavami a místními reáliemi středověké Plzně. Vytvoříme krátké animované příběhy technikou zjednodušené stínové loutky.
cílová skupina: 4. – 5. ročník ZŠ
průřezová témata RVP: Jazyk a jazyková komunikace, Umění a kultura, Mediální a filmová výchova
metody a postupy: práce s komiksovým příběhem, regionálními příběhy a animace stínové ploškové loutky
motivační video: Legendy staré Prahy
časová dotace: 4 vyučovací hodiny

ZAHRADA

Pracujeme s motivací ukázkové četby knihy- literární předlohy J Trnky Zahrada. Poslech slouží jako inspirace pro vlastní tvorbu postavy a zpracování jednoduchého příběhu na motivy. Obrazové vyjádření vlastní představy je základem pro výrobu reliéfní loutky z plastelíny na plastelínové pozadí. Setkáním postav jednoho týmu vzniká příběh, který se děti učí rozpohybovat technikou animovaného filmu. Závěrem srovnáme filmové zpracování stejného námětu ve filmu B. Pojara.
cílová skupina: 4. – 5. ročník ZŠ
průřezová témata RVP: Jazyk a jazyková komunikace, Umění a kultura, Mediální a filmová výchova
metody a postupy: práce s literárním textem, výtvarná realizace reliéfní (plastelína ) loutky, animace
motivační video: O té velké mlze B. Pojar, literární předloha Zahrada J. Trnka
časová dotace: 4 vyučovací hodiny

CIRKUS

Program je zaměřený na pochopení principu animace jako kouzla oživení pomocí pohybu. Zároveň dává možnost realizovat to, co je pro animovaný film charakteristické-, představy a fantazie. Téma cirkusu, zvířat a kouzel využívá principy stavby lidského těla, zvířat a jejich možností pohybu. V přípravné fázi jednotlivé týmy vytvářejí návrhy postav, učí se vytvářet ploškovou loutku a řeší scénář – příběh. Na základě principů ploškové animace oživují své postavy a tvoří krátké animované etudy, jež společně vytvoří celek – filmový příběh vlastního třídního kouzelného Cirkusu.
cílová skupina: 3. – 5. ročník ZŠ
průřezová témata RVP: Jazyk a jazyková komunikace, Umění a kultura, Mediální a filmová výchova
metody a postupy: hra v rolích, živé obrazy, výtvarná realizace papírkové loutky, animace
motivační video: Cirkus, režie J. Trnka
časová dotace: 4 vyučovací hodiny

JAK A CO SI POVÍDAJÍ ROSTLINY?

Království rostlin, svět pod zemí i nad zemí je inspirací pro tvorbu krátkých animovaných etud pro animátory – začátečníky. Co vyroste ze vzácných semínek? Pestrobarevný a roztodivný svět květů všech barev a tvarů . Co si povídají rostliny? To si zkusíme společně představit a zobrazit pomocí animovaného filmu. Program nabízí hravou formou osvojení základních informací o stavbě rostliny, o růstu i rozmnožování. Zároveň podněcuje a rozvíjí dětskou fantazii při vymýšlení nových (kouzelných) rostlin a jejich života.
cílová skupina: 1. – 2. ročník ZŠ
průřezová témata RVP: Umění a kultura, Enviromentální a filmová výchova
metody a postupy: práce s literárním textem, výtvarná realizace reliéfní (plastelína ) loutky, animace
motivační video: Časosběry říše rostlin
časová dotace: 4 vyučovací hodiny

ANIMUJEME REKLAMU

Tento program navazuje na FH Reklama a její vliv, ale lze jej po domluvě realizovat i samostatně. Díky rozboru krátkých animovaných reklam pojmenujeme základní fimové prostředky. Vlastní tvorba reklamy vede k uvědomění si smyslu reklamy. Děti si vyzkouší vymyslet reklamu na věci běžné potřeby, základem bude slogan a jednoduchý scénář.
cílová skupina: 4. – 5. ročník ZŠ
průřezová témata RVP: Jazyk a jazyková komunikace, Umění a kultura, Mediální a filmová výchova
metody a postupy: text jako slogan, scénář a animace předmětů
motivační video: Animované reklamy
časová dotace: 4 vyučovací hodiny

ANIMUJEME HUDBU

Inspirací pro obraz bude hudba. Úvodem prozkoumáme, jakou barvu mají tóny a jak zní barvy, zamyslíme se nad úlohou hudby v animovaném filmu. Podnětem pro další tvoření bude cyklus Čtvero ročních dob od A. Vivaldiho. Vytvoříme týmy, z nichž každý bude pracovat na jednom z ročních období. Nejdříve si připravíme na základě poslechu hudby scénář, podle něhož následně rozanimujeme přírodniny, objekty a materiály spojené s určitým ročním obdobím.
cílová skupina: 4. – 5. ročník ZŠ
průřezová témata RVP: Umění a kultura, Mediální a filmová výchova
metody a postupy: práce s hudební složkou filmu, výtvarná realizace, animace
časová dotace: 4 vyučovací hodiny

GRAMATIKA OBRAZEM

Některé gramatické jevy a zákonitosti jsou obtížně pochopitelné či zapamatovatelné. Můžeme je zkusit nahlédnout jinak – vizualizací představy významů jednotlivých jevů, slov a slovních spojení. Pomocí techniky animace obrazové představy oživíme a rozpohybujeme. Vlastní tvůrčí činnost při tvorbě animované etudy pomůže si obtížné jevy zapamatovat
cílová skupina: 4. – 5. ročník ZŠ
průřezová témata RVP: Jazyk a jazyková komunikace, Umění a kultura, Mediální a filmová výchova
metody a postupy: význam slova, obrazové vyjádření, plošková loutka a animace
motivační video: Studentský animovaný film na téma
časová dotace: 4 vyučovací hodiny

MALÁ – ANIMOVANÝ DOKUMENT

Příběh hlavní hrdinky je autobiografická výpověď režisérky jako představitelky tzv. „bananánových“ dětí. Filmový příběh svým obrazovým vyjádřením formou kreslené animace je srozumitelný i pro mladší školní věk a otvírá možnosti věnovat se tématům přistěhovalectví a vietnamské komunity. Zároveň přibližuje žánr dokumentu a jeho možnosti uměleckého vyjádření. Součástí programu je pochopení principu kreslené animace a vlastní jednoduchá animovaná tvorba.
cílová skupina: 3. – 5. ročník ZŠ
průřezová témata RVP: Jazyk a jazyková komunikace, Globální rozvojové vzdělávání, Umění a kultura, Mediální a filmová výchova
metody a postupy: žánr dokument, práce s filmovým příběhem a obrazovým vyjádřením, kreslená animace
motivační video: Malá, režie Diana Cam Van Nguyen
časová dotace: 4 vyučovací hodiny

II STUPEŇ PRAKTICKÁ ANIMACE

MUSÍ TO BÝT O NĚČEM? ANEB ABSTRAKCE VE FILMU

Je potřeba, aby umění bylo vždy popisné? Musí se nám obraz líbit jen proto, že na něm vidíme hezkou dívku či roztomilá štěňata? A musí mít každý dobrý film strhující děj? Na tyto a další otázky najdeme odpověď v průběhu tvorby vlastního drobného abstraktního díla inspirovaný hudbou. Zamyslíme se nad tím, zda hudba dokáže vyvolat pocity a představy a je-li toho schopen i abstraktní obraz. Vyzkoušíme, co se stane spojením hudby, obrazu a pohybu.
cílová skupina: 6. – 9. ročník ZŠ
průřezová témata RVP: Umění a kultura, Mediální a filmová výchova
metody a postupy: obrazové vyjádření hudby, cesta k abstrakci, animace sypkých materiálů
motivační video: ukázky animační techniky využívající sypké materiály, Symfonie, výtvarník Eric Oh
časová dotace: 4 vyučovací hodiny

PLZEŇSKÉ OSOBNOSTI

… Zpracovává se …
cílová skupina:
průřezová témata RVP:
metody a postupy:
motivační video:
časová dotace: 4 vyučovací hodiny

VIDEOKLIP DLE VLASTNÍHO VÝBĚRU

Na základě poslechu a rozboru hudby buď dle vlastního výběru nebo z naší nabídky (nejlépe beze slov) porovnáme vyjadřovací prostředky hudby s výtvarným uměním ( rytmus, kompozice, barva, tvar, žánr…). Pracujeme se schopností hudby vyvolávat obrazy a schopností člověka spojovat je v příběhy. Každý hledá a vybírá své obrazové vyjádření zvuku (abstraktní či konkrétní), které realizuje pomocí vhodně zvolené animační techniky.
cílová skupina: 6. – 8. ročník ZŠ
průřezová témata RVP: Umění a kultura, Mediální a filmová výchova
metody a postupy: hra a experiment, obrazové vyjádření hudby, animace dle výběru
motivační video: ukázky animačních technik – sypké materiály, plošková, malba a kreslená
časová dotace: 4 vyučovací hodiny

REKLAMA A JEJÍ VLIV II

Na několika krátkých animovaných reklamách analyzujeme prostředky působení reklamy . Vlastní tvorba filmové reklamy vede k uvědomění si smyslu reklamy a schopnosti vyjádřit se ve zkratce a symbolicky. Úkolem bude vymyslet reklamu na věci běžné potřeby a slogan podpořený jednoduchým scénářem. Zamyslíme se nad otázkou, zda reklama může být umění.
cílová skupina: 6. – 9. ročník ZŠ
průřezová témata RVP: Umění a kultura, Mediální a filmová výchova
metody a postupy: analýza filmového obrazu, animace předmětů
motivační video: animované reklamy
časová dotace: 4 vyučovací hodiny

ANIMOVANÝ SLOVNÍK

Nabízíme vytvořit netradiční anglicko-český animovaný slovník. Žák si zkusí osvojit základy animace spojené s výukou anglického jazyka. Během krátkých her se slovními spojeními a homonymy si vytvoří obrazové vazby k určitým slovům a ty se pak pokusí jednoduše rozpohybovat a vytvořit krátký animovaný „gag‟.
cílová skupina: 6. – 9. ročník ZŠ, střední škola
průřezová témata RVP: Jazyk a jazyková komunikace, Umění a kultura, Mediální a filmová výchova
metody a postupy: význam slova, obrazové vyjádření, animace kreslená nebo plošková
motivační video: studentský film na téma
časová dotace: 4 vyučovací hodiny

KOMIKS – FILM NA PAPÍŘE

Na základě prezentace pestrého světa komiksu, společné analýzy jeho formální stránky, dramatické interakce a tvorby vlastního jednostránkového komiksu na dané téma představíme komiksové umění jako jakýsi předstupeň filmu. Zároveň jej však vymezíme jako svébytný druh umění. Studenti si zahrají na komiksové tvůrce i komiksové hrdiny.
cílová skupina: 7. – 9. ročník ZŠ, střední škola
průřezová témata RVP: Jazyk a jazyková komunikace, Umění a kultura, Mediální a filmová výchova
metody a postupy: srovnání komiksového vyprávění napříč historií, analýza, vlastní scénář a výtvarná realizace
časová dotace: 4 vyučovací hodiny

ŽÁNRY VE FILMU

Tři ukázky povídkového filmu využijeme k analyze filmových prostředků, které ovlivňují vyznění příběhu – žánr filmu (charakter postavy, prostředí, rychlost a rytmus filmu, střídání filmových záběrů – střih, hudba a téma). Objevíme charakteristické prvky základních filmových žánrů- groteska, romantické drama, akční nebo válečný film. Učíme vidět paralely lidských charakterů v obyčejných předmětech. I neživé předměty mají svůj život a cílem je jej objevit a natočit.Pomocí animační techniky vdechneme věcem život a zaznamenáme jejich vztahy a příběhy.
cílová skupina: 5. – 9. ročník ZŠ, střední škola
průřezová témata RVP: Jazyk a jazyková komunikace, Umění a kultura, Mediální a filmová výchova
metody a postupy: analýza ukázek filmu klasických žánrů, vlastní scénář, animace předmětů
motivační video: Zaniklý svět rukavic, režie J Bárta
časová dotace: 4 vyučovací hodiny

SCI-FI SVĚTY

Co je to vlastně sci-fi žánr? Zjistíme, jaké prvky se v něm objevují, v jakém prostředí a ujasníme si jeho rozdíl od blízkého fantasy světa. Zamyslíme se nad opatrným balancováním mezi fikcí a skutečností v našem reálném životě. Zjistíme jak na koho sci-fi působí a co v něm vyvolává. Vizuálně se teleportujeme do tohoto světa, nejen ilustračními videi a obrázky, ale především si děti ve skupinách vytvoří svůj vlastní film, pro který si vyrobí jejich speciální robotické hrdiny, vesmíry, nebo třeba stroj času!
cílová skupina: 6. – 9. ročník ZŠ, střední škola
průřezová témata RVP: Jazyk a jazyková komunikace, Umění a kultura, Mediální a filmová výchova
metody a postupy:
motivační video: ukázky z filmu WALL-E
časová dotace: 4 vyučovací hodiny